Abbot's Letters

Abbot's Letters

 

Year 2023

IT-Lettera di Pentecoste 2023
FR-Lettre de Pentecôte 2023
DE-Pfingstbrief 2023
ES-Carta de Pentecostés 2023
PT-Carta de Pentencostes 2023
EN-Pentecost Letter 2023
CAT-Carta de Pentecosta 2023
PL-List na Pięćdziesiątnicę 2022

VN-Thư dịp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống 2023

NL-Pinksterbrief 2023
HU-Pünkösdi levél 2023

IT-Lettera di Quaresima 2023
FR-Lettre de Carême 2023
DE-Brief für die Fastenzeit 2023
ES-Carta de Cuaresma 2023
CAT-Carta de Quaresma 2023
EN-Letter for Lent 2023
PT-Carta da Quaresma 2023
PL-List na Wielki Post 2023
HU-Nagyböjti levél 2023
NL-Vastenbrief 2023
VN-Thư Mùa Chay 2023

 

Year 2022


 

IT-Lettera di Natale 2022
FR-Lettre de Noël 2022
DE-Weihnachtsbrief 2022
ES-Carta de Navidad 2022
PT-Carta de Natal 2022
EN-Christmas Letter 2022
PL-List na Boże Narodzenie 2022

CAT-Carta de Nadal 2022

HU-2022 Karácsonyi Levél
VN-Thu Mua Giang Sinh 2022

IT-Lettera di Pentecoste 2022
FR-Lettre de Pentecôte 2022
DE-Pfingstbrief 2022
ES-Carta de Pentecostés 2022
PT-Carta de Pentencostes 2022
EN-Pentecost Letter 2022
CAT-Carta de Pentecosta 2022
PL-List na Pięćdziesiątnicę 2022

VN-Thư dịp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống 2022

NL-Pinksterbrief 2022
HU-Pünkösdi levél 2022


Year
2021


IT-Lettera di Natale 2021
FR-Lettre de Noël 2021
DE-Weihnachtsbrief 2021
ES-Carta de Navidad 2021
PT-Carta de Natal 2021
EN-Christmas Letter 2021
PL-List na Boże Narodzenie 2021
VN-Thu Mua Giang Sinh 2021
CAT-Carta de Nadal 2021
NL-Kerstbrief 2021

HU-2021 Karácsonyi Levél

IT-Lettera di Pentecoste 2021
FR-Lettre de Pentecôte 2021
DE-Pfingstbrief 2021
ES-Carta de Pentecostés 2021
PT-Carta de Pentencostes 2021
EN-Pentecost Letter 2021
CAT-Carta de Pentecosta 2021
PL-List na Pięćdziesiątnicę 2021

VN-Thu dip Le Hien Xuong 2021

NL-Pinksterbrief 2021
HU-Pünkösdi levél 2021

IT-Lettera di Quaresima 2021
FR-Lettre de Carême 2021
DE-Brief für die Fastenzeit 2021
ES-Carta de Cuaresma 2021
CAT-Carta de Quaresma 2021
EN-Letter for Lent 2021
PT-Carta da Quaresma 2021
PL-List na Wielki Post 2021
HU-Nagyböjti levél 2021
NL-Vastenbrief 2021
VN-Thu Mua Chay 2021

 

Year 2020


 

IT-Lettera Avvento e Natale 2020
FR-Lettre d'Avent et Noël 2020
DE-Advents-und Weihnachtsbrief 2020
ES-Carta Adviento y Navidad 2020
PT-Carta do Advento e Natal de 2020
EN-Advent and Christmas Letter 2020
PL-List na Adwent i Boże Narodzenie 2020
VN-Thư cho Mùa Vọng và Giáng Sinh 2020
CAT-Carta d’Advent i Nadal 2020
NL-Advents- en Kerstbrief 2020
HU-Karacsonyi Levél 2020

IT-Lettera di Pentecoste 2020
FR-Lettre de Pentecôte 2020
DE-Pfingstbrief 2020
ES-Carta de Pentecostés 2020
PT-Carta de Pentencostes 2020
EN-Pentecost Letter 2020
CAT-Carta de Pentecosta 2020
PL-List na Pięćdziesiątnicę 2020

NL-Pinksterbrief 2020
HU-Pünkösdi levél 2020
VN-Thu dip Le Hien Xuong 2020

IT-Lettera dell’Abate Generale OCist per la Pasqua 2020
ES-Carta del Abad General OCist para la Pascua 2020
CAT-Carta del’Abat General OCist per la Pasqua 2020
EN-Letter of the Abbot General OCist for Easter 2020
PT-Carta do Abade Geral OCist para a Páscoa de 2020
PL-List Opata Generalnego OCist na Wielkanoc 2020
DE-Brief des Generalabtes OCist zu Ostern 2020
FR-Lettre de l'Abbé Général OCist pour Pâques 2020
HU-Az OCiszt Generális Apát levele 2020 Húsvétjára
NL-Brief van Vader Generaal OCist voor Pasen 2020
VN-Thư của Tổng phụDòng Xitô nhân dịp LễPhục Sinh năm 2020


IT-Lettera dell'Abate Generale OCist per il tempo di epidemia
ES-Carta del Abad General OCist para el tiempo de epidemia
CAT-Carta de l’Abat General OCist per al temps d’epidèmia
EN-Letter of the Abbot General OCist for the time of epidemic
PT-Carta do Abade Geral OCist para o tempo de epidemia
PL-List Opata Generalnego OCist na czas epidemii
DE-Brief des Generalabtes OCist für die Zeit der Epidemie
FR-Lettre de l'Abbé Général OCist pour le temps d'épidémie
HU-Az OCiszt Generális Apát levele a vilgjárvány idejére
NL-Brief van Vader Generaal OCist voor de tijd van epidemie
VN-Thu cua Tong phu ve dich benh
HR-Pismo Generalnog opata Cistercitskog reda za vrijeme epidemije

 

Year 2019


 

IT-Lettera di Natale 2019 dell'Abate Generale O.Cist
FR-Lettre de Noel 2019 de l'Abbé Général O.Cist
DE-Weihnachtsbrief 2019 Generalabt O.Cist
ES-Carta Navidad 2019 del Abad General O.Cist
PT-Carta de Natal 2019 do Abade Geral O.Cist
EN-Christmas Letter 2019 of Abbot General O.Cist
PL-List na Boże Narodzenie 2019 Opata Generalnego O.Cist
VN-Thu Mùa Giáng Sinh 2019
CAT-Carta de Nadal 2019
NL-Kerstbrief 2019
HU-Levél 2019 Karácsonyár Generális Apát O.Ciszt
SLO-Božično pismo 2019

IT-Lettera Pentecoste 2019 Abate Generale OCist
FR-Lettre Pentecôte 2019, Abbé Général OCist
DE-Pfingstbrief 2019 des Generalabtes OCist
ES-Carta de Pentecostés 2019 del Abad General OCist
PT-Carta de Pentencostes 2019 do Abade Geral OCist
EN-Pentecost Letter 2019 of Abbot General OCist
CAT-Carta de Pentecosta 2019 de l'Abat General OCist
PL-List na Pięćdziesiątnicę 2019 Opata Generalnego OCist
NL-Pinksterbrief 2019
VN-Thu dip Le Hien Xuong 2019
HU-Pünkösdi levél 2019

Year 2018


 

IT-Lettera di Natale 2018 dell'Abate Generale O.Cist
FR-Lettre de Noel 2018 de l'Abbé Général O.Cist
DE-Weihnachtsbrief 2018 Generalabt O.Cist
ES-Carta Navidad 2018 del Abad General O.Cist
PT-Carta de Natal 2018 do Abade Geral O.Cist
EN-Christmas Letter 2018 of Abbot General O.Cist
PL-List na Boże Narodzenie 2018 Opata Generalnego O.Cist
VN-Thu Mùa Giáng Sinh 2018
CAT-Carta de Nadal 2018
HU-Levél 2018 Karácsonyár Generális Apát O.Ciszt

IT-Lettera Pentecoste 2018 Abate Generale OCist
FR-Lettre Pentecôte 2018, Abbé Général OCist
DE-Pfingstbrief 2018 des Generalabtes OCist
ES-Carta de Pentecostés 2018 del Abad General OCist
VN-Thu dip Le Hien Xuong 2018
PL-List na Pięćdziesiątnicę 2018 Opata Generalnego OCist
PT-Carta de Pentencostes 2018 do Abade Geral OCist
EN-Pentecost Letter 2018 of Abbot General OCist
CAT-Carta de Pentecosta 2018 de l'Abat General OCist
NL-Pinksterbrief 2018
HU-Pünkösdi levél 2017

 

Year 2017


 

IT-Lettera di Natale 2017 dell'Abate Generale O.Cist
FR-Lettre de Noel 2017 de l'Abbé Général O.Cist
DE-Weihnachtsbrief 2017 Generalabt O.Cist
ES-Carta Navidad 2017 del Abad General O.Cist
PT-Carta de Natal 2017 do Abade Geral O.Cist
EN-Christmas Letter 2017 of Abbot General O.Cist
VN-Thu Mùa Giáng Sinh 2017
PL-List na Boże Narodzenie 2017 Opata Generalnego O.Cist
CAT-Carta de Nadal 2017

NL-Kerstbrief 2017
HU-Levél 2017 Karácsonyár Generális Apát O.Ciszt

IT-Lettera Pentecoste 2017 Abate Generale OCist
FR-Lettre Pentecôte 2017, Abbé Général OCist
DE-Pfingstbrief 2017 des Generalabtes OCist
ES-Carta de Pentecostés 2017 del Abad General OCist
VN-Thu dip Le Hien Xuong 2017
PL-List na Święto Pięćdziesiątnicy 2017 Opata Generalnego OCist
PT-Carta de Pentencostes 2017 do Abade Geral OCist
EN-Pentecost Letter 2017 of Abbot General OCist
CAT-Carta de Pentecosta 2017 de l'Abat General OCist
NL-Pinksterbrief 2017
HU- Pünkösdi levél 2017


Year
2016


 

IT-Lettera di Natale 2016 dell'Abate Generale O.Cist
FR-Lettre de Noel 2016 de l'Abbé Général O.Cist
DE-Weihnachtsbrief 2016 Generalabt O.Cist
ES-Carta Navidad 2016 del Abad General O.Cist
PT-Carta de Natal 2016 do Abade Geral O.Cist
EN-Christmas Letter 2016 of Abbot General O.Cist
VN-Thu Mùa Giáng Sinh 2016
PL-List na Boże Narodzenie 2016 Opata Generalnego O.Cist
CAT-Carta de Nadal 2016
HU-Levél 2016 Karácsonyár Generális Apát O.Ciszt
NL-Kerstbrief 2016


IT-Lettera Pentecoste 2016 Abate Generale OCist

FR-Lettre Pentecôte 2016, Abbé Général OCist
DE-Pfingstbrief 2016 des Generalabtes OCist
ES-Carta de Pentecostés 2016 del Abad General OCist
VN-Thu dip Le Hien Xuong 2016
PL-List na Święto Pięćdziesiątnicy 2016 Opata Generalnego OCist
PT-Carta de Pentencostes 2016 do Abade Geral OCist
EN-Pentecost Letter 2016 of Abbot General OCist
HU-Az O Ciszt Generális Apát Pünkösdi Levele 2016
CAT-Carta de Pentecosta 2016 de l'Abat General OCist
NL-Pinksterbrief 2016


Year
2015


 

IT-Lettera di Natale 2015 dell'Abate Generale O.Cist
FR-Lettre de Noel 2015 de l'Abbé Général O.Cist
DE-Weihnachtsbrief 2015 Generalabt O.Cist
ES-Carta Navidad 2015 del Abad General O.Cist
PT-Carta de Natal 2015 do Abade Geral O.Cist
EN-Christmas Letter 2015 of Abbot General O.Cist
VN-Thu Mùa Giáng Sinh 2015
PL-List na Boże Narodzenie 2015 Opata Generalnego O.Cist
CAT-Carta de Nadal 2015

IT-Lettera Pentecoste 2015 Abate Generale OCist
FR-Lettre Pentecôte 2015, Abbé Général OCist
DE-Pfingstbrief 2015 des Generalabtes OCist
ES-Carta de Pentecostés 2015 del Abad General OCist
VN-Thu dip Le Hien Xuong 2015
PL-List na Święto Pięćdziesiątnicy 2015 Opata Generalnego OCist
PT-Carta de Pentencostes 2015 do Abade Geral OCist
EN-Pentecost Letter 2015 of Abbot General OCist
HU-Az O Ciszt Generális Apát Pünkösdi Levele 2015
CAT-Carta de Pentecosta 2015 de l'Abat General OCist

 

Year 2014


IT-Lettera di Natale 2014 dell'Abate Generale O.Cist
FR-Lettre de Noel 2014 de l'Abbé Général O.Cist
DE-Weihnachtsbrief 2014 Generalabt O.Cist
ES-Carta Navidad 2014 del Abad General O.Cist
PT-Carta de Natal 2014 do Abade Geral O.Cist
EN-Christmas Letter 2014 of Abbot General O.Cist
VN-Thu Mùa Giáng Sinh 2014
PL-List na Boże Narodzenie 2014 Opata Generalnego O.Cist
HU-Levél 2014 Karácsonyár Generális Apát O.Ciszt

CAT-Carta de Nadal 2014
JP-Christmas Letter 2014 of Abbot General O.Cist

IT-Lettera dell'Abate Generale OCist, Quaresima 2014
FR-Lettre de l'Abbé Général OCist, Carême 2014
DE-Brief des Generalabtes, Fastenzeit 2014
ES-Carta de Cuaresma 2014 del Abad General OCist
PT-Carta de Quaresma 2014 do Abade Geral OCist
HU-Az OCist Generális Apát 2014 Nagyböjti Levele
PL-List Opata Generalnego OCist. na Wielki Post 2014
VN-Thư Mùa Chay 2014 của Tổng Viện Phụ dòng Xi-tô
EN-Letter of the Abbot General OCist, Lent 2014

 

Year 2013


IT-Lettera di Natale 2013 dell'Abate Generale O.Cist
FR-Lettre de Noel 2013 de l'Abbé Général O.Cist
DE-Weihnachtsbrief 2013 Generalabt O.Cist
ES-Carta Navidad 2013 del Abad General O.Cist
PT-Carta de Natal 2013 do Abade Geral O.Cist
EN-Christmas Letter 2013 of Abbot General O.Cist
VN-Thu Mùa Giáng Sinh 2013
PL-List na Boże Narodzenie 2013 Opata Generalnego O.Cist
HU-Levél 2013 Karácsonyár Generális Apát O.Ciszt

IT-Lettera Pentecoste 2013 Abate Generale OCist
FR-Lettre Pentecôte 2013, Abbé Général OCist
DE-Pfingstbrief 2013 des Generalabtes OCist
ES-Carta de Pentecostés 2013 del Abad General OCist
VT Thu le Hien Xuong 2013
PL-List na Święto Pięćdziesiątnicy 2013 Opata Generalnego OCist
PT- Carta de Pentencostes 2013 do Abade Geral OCist
EN-Pentecost Letter 2013 of Abbot General OCist
HU-AGOCist. Pünkösdi Körlevel 2013

 

Year 2012


IT-Lettera di Natale 2012 dell'Abate Generale O.Cist
FR-Lettre de Noel 2012 de l'Abbé Général O.Cist
DE-Weihnachtsbrief 2012 Generalabt O.Cist
ES-Carta Navidad 2012 del Abad General O.Cist
PT-Carta de Natal 2012 do Abade Geral O.Cist
EN-Christmas Letter 2012 of Abbot General O.Cist
VN-Thu Mùa Giáng Sinh 2012
PL-List na Boże Narodzenie 2012 Opata Generalnego O.Cist
HU-Levél 2012 Karácsonyár Generális Apát O.Ciszt

IT-Lettera di Pentecoste 2012 dell'Abate Generale OCist
ES-Carta de Pentecostés 2012 del Abad General OCist
FR-Lettre de Pentecôte 2012 de l'Abbé Général
DE-Pfingstbrief 2012 von Generalabt OCist
EN-Pentecost Letter 2012 of Abbot General OCist
HU-2012 pünkösdi körlevél, OCist Generális Apát
PL-List na Święto Pięćdziesiątnicy 2012 Opata Generalnego OCist
VN-Bức thư nhân dịp Lễ Hiện Xuống của Đức Tổng Viện Phụ dòng Xi-tô

PT-Carta de Pentecostes 2012 do Abade Geral

 

Year 2011


IT-Lettera di Natale 2011 dell'Abate Generale O.Cist
FR-Lettre de Noel 2011 de l'Abbé Général O.Cist
DE-Weihnachtsbrief 2011 Generalabt O.Cist
ES-Carta Navidad 2011 del Abad General O.Cist
PT-Carta de Natal 2011 do Abade Geral O.Cist
PL-List na Boże Narodzenie 2011 Opata Generalnego O.Cist
EN-Christmas Letter 2011 of Abbot General O.Cist
HU-Levél 2011 Karácsonyár Generális Apát O.Ciszt
VN-Thu Mùa Giáng Sinh 2011

IT-Lettera di Pentecoste dell'Abate Generale O.Cist
FR-Lettre de Pentecôte de l'Abbé Général O.Cist

DE-Rundbrief Pfingstfest Generalabt O.Cist
ES-Carta de Pentecostés del Abad General O. Cist
PT-Carta de Pentecostes do Abade Geral O.Cist
PL-Święto Pięćdziesiątnicy, List Opata Generalnego O.Cist
EN-Pentecost Letter of Abbot General O.Cist
HU-Pünkösdi Körlevel Generális Apát O.Ciszt.
VN-Bức thư nhân dịp Lễ Hiện Xuống của Đức Tổng Viện Phụ dòng Xi-tô